Polityka prywatności
Пользовательское соглашение

Niniejsza Polityka Prywatności (dalej — Polityka Prywatności) dotyczy wszystkich informacji, które strona internetowa opengroupinvest (dalej — https://opengroupinvest.pl/) znajdująca się w nazwie domeny opengroupinvest.pl (jak również jej poddomenach) może otrzymać o Użytkownik podczas korzystania ze strony opengroupinvest.pl (jak również jej subdomen), jej programów i produktów.

Definicja terminów

1.1 W niniejszej Polityce prywatności stosowane są następujące warunki:

1.1.1 „Administracja witryny” (zwana dalej „administracją”) — upoważnieni pracownicy do zarządzania witryną opengroupinvest, która organizuje i (lub) przetwarza dane osobowe, a także określa cele przetwarzania danych osobowych, skład przetwarzanych danych osobowych, działania (operacje) wykonywane z dane osobiste.

1.1.2 „Dane osobowe” — wszelkie informacje odnoszące się bezpośrednio lub pośrednio do określonej lub określonej osoby (podmiot danych osobowych).

1.1.3 „Przetwarzanie danych osobowych” — dowolna akcja (operacja) lub zestaw akcji (operacji) wykonywana przy użyciu narzędzi do automatyzacji lub bez użycia takich narzędzi z danymi osobowymi, w tym gromadzenie, rejestrowanie, systematyzacja, gromadzenie, przechowywanie, wyjaśnianie (aktualizacja, zmiana), pobieranie, wykorzystywanie, przekazywanie (dystrybucja, udostępnianie, dostęp), depersonalizacja, blokowanie, usuwanie, niszczenie danych osobowych.

1.1.4 „Poufność danych osobowych” — wymóg, aby Operator lub inna osoba, która uzyskała dostęp do danych osobowych, przestrzegali wymogu, aby nie zezwalać na ich rozpowszechnianie bez zgody podmiotu danych osobowych lub obecności jakiejkolwiek innej podstawy prawnej.

1.1.5 „Witryna opengroupinvest” to zbiór połączonych ze sobą stron internetowych znajdujących się w Internecie pod unikatowym adresem (URL): opengroupinvest.pl, a także jego poddomenami.

1.1.6 „Subdomeny” to strony lub zbiór stron znajdujących się w domenach trzeciego poziomu należących do witryny opengroupinvest, a także inne strony tymczasowe, poniżej których podane są dane kontaktowe administracji1.1.7 „Użytkownik strony opengroupinvest” (zwany dalej „użytkownikiem”) to osoba, która ma dostęp do strony opengroupinvest przez Internet i korzysta z informacji, materiałów i produktów strony opengroupinvest.

1.1.8 „Pliki cookie” — niewielki kawałek danych wysyłany przez serwer internetowy i przechowywany na komputerze użytkownika, który klient internetowy lub przeglądarka internetowa wysyła do serwera internetowego za każdym razem w żądaniu HTTP podczas próby otwarcia strony odpowiedniej witryny.

1.1.9 „Adres IP” — unikalny adres sieciowy węzła w sieci komputerowej, za pośrednictwem którego Użytkownik uzyskuje dostęp do https://opengroupinvest.pl/.

2. Przepisy ogólne

2.1 Korzystanie z witryny opengroupinvest przez Użytkownika oznacza akceptację niniejszej Polityki prywatności i warunków przetwarzania danych osobowych Użytkownika.

2.2 W przypadku braku zgody na warunki Polityki prywatności użytkownik musi zaprzestać korzystania ze strony opengroupinvest.

2.3 Niniejsza Polityka prywatności dotyczy opengroupinvest. https://opengroupinvest.pl/ nie kontroluje i nie ponosi odpowiedzialności za strony osób trzecich, do których Użytkownik może kliknąć linki dostępne na stronie opengroupinvest.

2.4 Administracja nie weryfikuje dokładności danych osobowych podanych przez użytkownika.

3. Przedmiot polityki prywatności

3.1 Niniejsza Polityka prywatności określa obowiązki Administracji w zakresie nieujawniania i zapewniania systemu ochrony poufności danych osobowych, które Użytkownik zapewnia na żądanie Administracji podczas rejestracji na stronie internetowej opengroupinvest lub podczas subskrypcji biuletynu.

3.2 Dane osobowe upoważnione do przetwarzania zgodnie z niniejszą Polityką prywatności są przekazywane przez użytkownika poprzez wypełnienie formularzy na stronie opengroupinvest i zawierają następujące informacje:

3.2.1 nazwisko, imię, patronimika Użytkownika;

3.2.2 Numer telefonu użytkownika;

3.2.3 adres e-mail (e-mail)

3.3 https://opengroupinvest.pl/ chroni Dane, które są automatycznie przesyłane podczas odwiedzania stron:- Adres IP;- informacje z plików cookie;- informacje o przeglądarce- czas dostępu;- polecający (adres poprzedniej strony).

3.3.1 Wyłączenie plików cookie może spowodować brak dostępu do części witryny wymagających autoryzacji.

3.3.2 https://opengroupinvest.pl/ zbiera statystyki dotyczące adresów IP odwiedzających. Informacje te służą do zapobiegania, identyfikowania i rozwiązywania problemów technicznych.

3.4 Wszelkie inne dane osobowe niewymienione powyżej (historia odwiedzin, używane przeglądarki, systemy operacyjne itp.) Podlegają niezawodnemu przechowywaniu i nieupowszechnianiu, z wyjątkiem przypadków określonych w klauzulach. 5.2 niniejszej polityki prywatności.

4. Cel gromadzenia danych osobowych użytkowników

4.1 Administracja może wykorzystywać dane osobowe użytkownika w celu:4.1.1 Identyfikacja użytkownika zarejestrowanego na stronie opengroupinvest w celu jego dalszej autoryzacji.

4.1.2 Zapewnienie Użytkownikowi dostępu do spersonalizowanych danych strony internetowej opengroupinvest.

4.1.3 Ustanawianie opinii z użytkownikiem, w tym wysyłanie powiadomień, wniosków dotyczących korzystania ze strony internetowej opengroupinvest, przetwarzania wniosków i aplikacji od użytkownika.

4.1.4 Określanie lokalizacji użytkownika w celu zapewnienia bezpieczeństwa, zapobiegania oszustwom.

4.1.5 Potwierdzenia poprawności i kompletności danych osobowych przekazane przez użytkownika.

4.1.6 Utworzenie konta w celu korzystania z części witryny opengroupinvest, jeśli Użytkownik wyraził zgodę na utworzenie konta.

4.1.7 Powiadomienia użytkownika przez e-mail.

4.1.8 Zapewnienie Użytkownikowi skutecznego wsparcia technicznego w przypadku problemów związanych z korzystaniem ze strony opengroupinvest.

4.1.9 Przekazanie Użytkownikowi zgody na specjalne oferty, biuletyny i inne informacje w imieniu strony internetowej opengroupinvest.

5. Metody i warunki przetwarzania danych osobowych

5.1 Przetwarzanie danych osobowych użytkownika odbywa się bez ograniczeń czasowych, za pomocą wszelkich środków prawnych, w tym w systemach informacyjnych danych osobowych za pomocą narzędzi automatyzacji lub bez takich narzędzi.

5.2 Dane osobowe Użytkownika mogą być przekazywane uprawnionym organom władzy państwowej Rzeczypospolitej Polskiej wyłącznie na podstawie i w sposób określony przez ustawodawstwo Rzeczypospolitej Polskiej.

5.3 W przypadku utraty lub ujawnienia danych osobowych administracja ma prawo nie poinformować użytkownika o utracie lub ujawnieniu danych osobowych.

5.4 Administracja podejmuje niezbędne środki organizacyjne i techniczne w celu ochrony danych osobowych użytkownika przed nieuprawnionym lub przypadkowym dostępem, zniszczeniem, zmianą, blokowaniem, kopiowaniem, rozpowszechnianiem, a także przed innymi nielegalnymi działaniami osób trzecich.

5.5 Administracja wraz z użytkownikiem podejmuje wszelkie niezbędne środki, aby zapobiec stratom lub innym negatywnym konsekwencjom spowodowanym utratą lub ujawnieniem danych osobowych użytkownika.

6. Prawa i obowiązki stron

6.1 Użytkownik ma prawo do:

6.1.1. Podejmij bezpłatną decyzję o podaniu swoich danych osobowych niezbędnych do korzystania ze strony internetowej opengroupinvest i wyrażaj zgodę na ich przetwarzanie.

6.1.2 Zaktualizuj, uzupełnij podane informacje o danych osobowych w przypadku zmiany tych informacji.

6.1.3 Użytkownik ma prawo do otrzymywania informacji od administracji dotyczących przetwarzania jego danych osobowych, jeżeli takie prawo nie jest ograniczone zgodnie z prawem federalnym. Użytkownik ma prawo zażądać od Administracji wyjaśnienia jego danych osobowych, zablokowania ich lub zniszczenia, jeśli dane osobowe są niekompletne, nieaktualne, niedokładne, nielegalnie uzyskane lub nie są konieczne do określonego celu przetwarzania, a także do podjęcia środków przewidzianych przez prawo w celu ochrony ich praw. Aby to zrobić, po prostu powiadomAdministracja pod podanym adresem e-mail.

6.2 Administracja jest zobowiązana:

6.2.1. Wykorzystuj otrzymane informacje wyłącznie w celach określonych w ust. 4 niniejszej Polityki prywatności.

6.2.2 Zapewnij przechowywanie poufnych informacji w tajemnicy, aby nie ujawniać bez uprzedniej pisemnej zgody użytkownika, a także nie sprzedawać, wymieniać, publikować ani ujawniać w inny możliwy sposób przesyłanych danych osobowych użytkownika, z wyjątkiem klauzul 5.2 niniejszej Polityki prywatności.

6.2.3 Podejmij środki ostrożności w celu ochrony poufności danych osobowych użytkownika zgodnie z procedurą zwykle stosowaną w celu ochrony tego rodzaju informacji w istniejącym obrocie gospodarczym.

6.2.4. Blokuj dane osobowe związane z danym użytkownikiem od momentu skontaktowania się z użytkownikiem lub jego prośbą lub jego przedstawicielem ustawowym lub upoważnionym organem w celu ochrony praw osób, których dane dotyczą, na okres weryfikacji, w przypadku ujawnienia niedokładnych danych osobowych lub działań niezgodnych z prawem.

7 Odpowiedzialność stron

7.1 Administracja, która nie wypełniła swoich obowiązków, odpowiada za straty poniesione przez Użytkownika w związku z niezgodnym z prawem wykorzystaniem danych osobowych, zgodnie z ustawodawstwem Rzeczypospolitej Polskiej, z wyjątkiem przypadków przewidzianych w ust. 5.2 i 7.2. niniejszej Polityki prywatności.

7.2 W przypadku utraty lub ujawnienia informacji poufnych administracja nie ponosi odpowiedzialności, jeśli te informacje poufne:

7.2.1 Stało się publiczne przed utratą lub ujawnieniem.

7.2.2 Został otrzymany od strony trzeciej do momentu otrzymania go przez administrację zasobów.

7.2.3 Zostało ujawnione za zgodą użytkownika.

7.3 Użytkownik jest w pełni odpowiedzialny za zgodność z wymogami prawa Rzeczypospolitej Polskiej, w tym prawa dotyczącego reklamy, ochrony praw autorskich i pokrewnych, ochrony znaków towarowych i znaków usługowych, ale nie ogranicza się do powyższego, w tym pełną odpowiedzialność za treść i formę materiałów.

7.4 Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że odpowiedzialność za wszelkie informacje (w tym między innymi: pliki danych, teksty itp.), Do których może mieć dostęp w ramach strony opengroupinvest, spoczywa na osobie, która dostarczyła takie informacje.

7.5 Użytkownik zgadza się, że informacje dostarczone mu w ramach strony internetowej opengroupinvest mogą stanowić własność intelektualną, z zastrzeżeniem której prawa są zastrzeżone i należą do innych użytkowników, partnerów lub reklamodawców, którzy zamieszczają takie informacje na stronie internetowej opengroupinvest.Użytkownik nie ma prawa do wprowadzania zmian, dzierżawy, dzierżawy, sprzedaży, dystrybucji lub tworzenia dzieł pochodnych na podstawie takichTreści (w całości lub w części), z wyjątkiem przypadków, gdy takie działania zostały wyraźnie autoryzowane na piśmie przez właścicieli takich Treści zgodnie z warunkami odrębnej umowy.

7.6 W odniesieniu do materiałów tekstowych (artykułów, publikacji, które są swobodnie dostępne na stronie opengroupinvest), ich rozpowszechnianie jest dozwolone pod warunkiem, że podany jest link do https://opengroupinvest.pl/.

7,7 Administracja nie ponosi odpowiedzialności przed użytkownikiem za jakiekolwiek straty lub szkody poniesione przez użytkownika w wyniku usunięcia, niepowodzenia lub niemożności zapisania jakichkolwiek treści i innych danych komunikacyjnych zawartych na stronie internetowej opengroupinvest lub przesłanych za jej pośrednictwem.

7.8 Administracja nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek bezpośrednie lub pośrednie straty powstałe w wyniku: użytkowania lub niemożności korzystania z witryny lub poszczególnych usług; nieautoryzowany dostęp do komunikacji użytkownika; oświadczenia lub zachowanie stron trzecich na stronie.

7,9 Administracja nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek informacje zamieszczone przez użytkownika na stronie opengroupinvest, w tym między innymi: informacje chronione prawem autorskim, bez wyraźnej zgody właściciela praw autorskich.

8. Rozwiązywanie sporów

8.1 Przed złożeniem wniosku do sądu z roszczeniem w sprawie sporów wynikającym ze stosunku między użytkownikiem a administracją obowiązkowe jest złożenie roszczenia (pisemna propozycja lub elektroniczna propozycja dobrowolnego rozwiązania sporu).

8.2 Odbiorca roszczenia w ciągu 30 dni kalendarzowych od daty otrzymania roszczenia powiadamia wierzyciela na piśmie lub drogą elektroniczną o roszczeniu o wynikach rozpatrzenia roszczenia.

8.3 W przypadku nieosiągnięcia porozumienia spór zostanie przekazany do sądu.

8.4 Obecne ustawodawstwo Rzeczypospolitej Polskiej ma zastosowanie do niniejszej Polityki prywatności oraz relacji między Użytkownikiem a Administracją.

9. Warunki dodatkowe9.1 Administracja ma prawo do wprowadzania zmian w niniejszej Polityce prywatności bez zgody użytkownika.

9.2 Nowa Polityka prywatności wchodzi w życie od momentu opublikowania na stronie opengroupinvest, chyba że nowa wersja Polityki prywatności stanowi inaczej.

9.3 Wszelkie sugestie lub pytania dotyczące niniejszej Polityki prywatności należy zgłaszać na adres: openginvest@gmail.com

9.4 Aktualna polityka prywatności jest dostępna na stronie http://opengroupinvest.pl/politika.htmlZaktualizowano: 3 lipca 2020 rTerespol,

Политика конфиденциальности персональных данных

Настоящая Политика конфиденциальности персональных данных (далее – Политика конфиденциальности) действует в отношении всей информации, которую сайт opengroupinvest, (далее – https://opengroupinvest.pl/) расположенный на доменном имени opengroupinvest.pl (а также его субдоменах), может получить о Пользователе во время использования сайта opengroupinvest.pl (а также его субдоменов), его программ и его продуктов.

Определение терминов

1.1 В настоящей Политике конфиденциальности используются следующие термины:

1.1.1. «Администрация сайта» (далее – Администрация) – уполномоченные сотрудники на управление сайтом opengroupinvest, которые организуют и (или) осуществляют обработку персональных данных, а также определяет цели обработки персональных данных, состав персональных данных, подлежащих обработке, действия (операции), совершаемые с персональными данными.

1.1.2. «Персональные данные» — любая информация, относящаяся к прямо или косвенно определенному, или определяемому физическому лицу (субъекту персональных данных).

1.1.3. «Обработка персональных данных» — любое действие (операция) или совокупность действий (операций), совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования таких средств с персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных.

1.1.4. «Конфиденциальность персональных данных» — обязательное для соблюдения Оператором или иным получившим доступ к персональным данным лицом требование не допускать их распространения без согласия субъекта персональных данных или наличия иного законного основания.

1.1.5. «Сайт opengroupinvest» — это совокупность связанных между собой веб-страниц, размещенных в сети Интернет по уникальному адресу (URL): opengroupinvest.pl, а также его субдоменах.

1.1.6. «Субдомены» — это страницы или совокупность страниц, расположенные на доменах третьего уровня, принадлежащие сайту opengroupinvest, а также другие временные страницы, внизу который указана контактная информация Администрации

1.1.7. «Пользователь сайта opengroupinvest » (далее Пользователь) – лицо, имеющее доступ к сайту opengroupinvest, посредством сети Интернет и использующее информацию, материалы и продукты сайта opengroupinvest.

1.1.8. «Cookies» — небольшой фрагмент данных, отправленный веб-сервером и хранимый на компьютере пользователя, который веб-клиент или веб-браузер каждый раз пересылает веб-серверу в HTTP-запросе при попытке открыть страницу соответствующего сайта.

1.1.9. «IP-адрес» — уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети, через который Пользователь получает доступ на https://opengroupinvest.pl/.

Общие положения

2.1. Использование сайта opengroupinvest Пользователем означает согласие с настоящей Политикой конфиденциальности и условиями обработки персональных данных Пользователя.

2.2. В случае несогласия с условиями Политики конфиденциальности Пользователь должен прекратить использование сайта opengroupinvest .

2.3. Настоящая Политика конфиденциальности применяется к сайту opengroupinvest. https://opengroupinvest.pl/ не контролирует и не несет ответственность за сайты третьих лиц, на которые Пользователь может перейти по ссылкам, доступным на сайте opengroupinvest.

2.4. Администрация не проверяет достоверность персональных данных, предоставляемых Пользователем.

Предмет политики конфиденциальности

3.1. Настоящая Политика конфиденциальности устанавливает обязательства Администрации по неразглашению и обеспечению режима защиты конфиденциальности персональных данных, которые Пользователь предоставляет по запросу Администрации при регистрации на сайте opengroupinvest или при подписке на информационную e-mail рассылку.

3.2. Персональные данные, разрешённые к обработке в рамках настоящей Политики конфиденциальности, предоставляются Пользователем путём заполнения форм на сайте opengroupinvest и включают в себя следующую информацию:
3.2.1. фамилию, имя, отчество Пользователя;
3.2.2. контактный телефон Пользователя;
3.2.3. адрес электронной почты (e-mail)

3.3. https://opengroupinvest.pl/ защищает Данные, которые автоматически передаются при посещении страниц:
— IP адрес;
— информация из cookies;
— информация о браузере
— время доступа;
— реферер (адрес предыдущей страницы).

3.3.1. Отключение cookies может повлечь невозможность доступа к частям сайта , требующим авторизации.

3.3.2. https://opengroupinvest.pl/ осуществляет сбор статистики об IP-адресах своих посетителей. Данная информация используется с целью предотвращения, выявления и решения технических проблем.

3.4. Любая иная персональная информация неоговоренная выше (история посещения, используемые браузеры, операционные системы и т.д.) подлежит надежному хранению и нераспространению, за исключением случаев, предусмотренных в п.п. 5.2. настоящей Политики конфиденциальности.

Цели сбора персональной информации пользователя

4.1. Персональные данные Пользователя Администрация может использовать в целях:
4.1.1. Идентификации Пользователя, зарегистрированного на сайте opengroupinvest для его дальнейшей авторизации.
4.1.2. Предоставления Пользователю доступа к персонализированным данным сайта opengroupinvest.
4.1.3. Установления с Пользователем обратной связи, включая направление уведомлений, запросов, касающихся использования сайта opengroupinvest, обработки запросов и заявок от Пользователя.
4.1.4. Определения места нахождения Пользователя для обеспечения безопасности, предотвращения мошенничества.
4.1.5. Подтверждения достоверности и полноты персональных данных, предоставленных Пользователем.
4.1.6. Создания учетной записи для использования частей сайта opengroupinvest, если Пользователь дал согласие на создание учетной записи.
4.1.7. Уведомления Пользователя по электронной почте.
4.1.8. Предоставления Пользователю эффективной технической поддержки при возникновении проблем, связанных с использованием сайта opengroupinvest.
4.1.9. Предоставления Пользователю с его согласия специальных предложений, новостной рассылки и иных сведений от имени сайта opengroupinvest.

Способы и сроки обработки персональной информации

5.1. Обработка персональных данных Пользователя осуществляется без ограничения срока, любым законным способом, в том числе в информационных системах персональных данных с использованием средств автоматизации или без использования таких средств.

5.2. Персональные данные Пользователя могут быть переданы уполномоченным органам государственной власти Республики Польши только по основаниям и в порядке, установленным законодательством Республики Польши.

5.3. При утрате или разглашении персональных данных Администрация вправе не информировать Пользователя об утрате или разглашении персональных данных.

5.4. Администрация принимает необходимые организационные и технические меры для защиты персональной информации Пользователя от неправомерного или случайного доступа, уничтожения, изменения, блокирования, копирования, распространения, а также от иных неправомерных действий третьих лиц.

5.5. Администрация совместно с Пользователем принимает все необходимые меры по предотвращению убытков или иных отрицательных последствий, вызванных утратой или разглашением персональных данных Пользователя.

Права и обязанности сторон

6.1. Пользователь вправе:

6.1.1. Принимать свободное решение о предоставлении своих персональных данных, необходимых для использования сайта opengroupinvest, и давать согласие на их обработку.

6.1.2. Обновить, дополнить предоставленную информацию о персональных данных в случае изменения данной информации.

6.1.3. Пользователь имеет право на получение у Администрации информации, касающейся обработки его персональных данных, если такое право не ограничено в соответствии с федеральными законами. Пользователь вправе требовать от Администрации уточнения его персональных данных, их блокирования или уничтожения в случае, если персональные данные являются неполными, устаревшими, неточными, незаконно полученными или не являются необходимыми для заявленной цели обработки, а также принимать предусмотренные законом меры по защите своих прав. Для этого достаточно уведомить Администрацию по указаному E-mail адресу.

6.2. Администрация обязана:

6.2.1. Использовать полученную информацию исключительно для целей, указанных в п. 4 настоящей Политики конфиденциальности.

6.2.2. Обеспечить хранение конфиденциальной информации в тайне, не разглашать без предварительного письменного разрешения Пользователя, а также не осуществлять продажу, обмен, опубликование, либо разглашение иными возможными способами переданных персональных данных Пользователя, за исключением п.п. 5.2. настоящей Политики Конфиденциальности.

6.2.3. Принимать меры предосторожности для защиты конфиденциальности персональных данных Пользователя согласно порядку, обычно используемого для защиты такого рода информации в существующем деловом обороте.

6.2.4. Осуществить блокирование персональных данных, относящихся к соответствующему Пользователю, с момента обращения или запроса Пользователя, или его законного представителя либо уполномоченного органа по защите прав субъектов персональных данных на период проверки, в случае выявления недостоверных персональных данных или неправомерных действий.

7 Ответственность сторон

7.1. Администрация, не исполнившая свои обязательства, несёт ответственность за убытки, понесённые Пользователем в связи с неправомерным использованием персональных данных, в соответствии с законодательством Республики Польши, за исключением случаев, предусмотренных п.п. 5.2. и 7.2. настоящей Политики Конфиденциальности.

7.2. В случае утраты или разглашения Конфиденциальной информации Администрация не несёт ответственность, если данная конфиденциальная информация:
7.2.1. Стала публичным достоянием до её утраты или разглашения.
7.2.2. Была получена от третьей стороны до момента её получения Администрацией Ресурса.
7.2.3. Была разглашена с согласия Пользователя.

7.3. Пользователь несет полную ответственность за соблюдение требований законодательства РП, в том числе законов о рекламе, о защите авторских и смежных прав, об охране товарных знаков и знаков обслуживания, но не ограничиваясь перечисленным, включая полную ответственность за содержание и форму материалов.

7.4. Пользователь признает, что ответственность за любую информацию (в том числе, но не ограничиваясь: файлы с данными, тексты и т. д.), к которой он может иметь доступ как к части сайта opengroupinvest, несет лицо, предоставившее такую информацию.

7.5. Пользователь соглашается, что информация, предоставленная ему как часть сайта opengroupinvest, может являться объектом интеллектуальной собственности, права на который защищены и принадлежат другим Пользователям, партнерам или рекламодателям, которые размещают такую информацию на сайте opengroupinvest.
Пользователь не вправе вносить изменения, передавать в аренду, передавать на условиях займа, продавать, распространять или создавать производные работы на основе такого Содержания (полностью или в части), за исключением случаев, когда такие действия были письменно прямо разрешены собственниками такого Содержания в соответствии с условиями отдельного соглашения.

7.6. В отношение текстовых материалов (статей, публикаций, находящихся в свободном публичном доступе на сайте opengroupinvest) допускается их распространение при условии, что будет дана ссылка на https://opengroupinvest.pl/.

7.7. Администрация не несет ответственности перед Пользователем за любой убыток или ущерб, понесенный Пользователем в результате удаления, сбоя или невозможности сохранения какого-либо Содержания и иных коммуникационных данных, содержащихся на сайте opengroupinvest или передаваемых через него.

7.8. Администрация не несет ответственности за любые прямые или косвенные убытки, произошедшие из-за: использования либо невозможности использования сайта, либо отдельных сервисов; несанкционированного доступа к коммуникациям Пользователя; заявления или поведение любого третьего лица на сайте.

7.9. Администрация не несет ответственность за какую-либо информацию, размещенную пользователем на сайте opengroupinvest, включая, но не ограничиваясь: информацию, защищенную авторским правом, без прямого согласия владельца авторского права.

Разрешение споров

8.1. До обращения в суд с иском по спорам, возникающим из отношений между Пользователем и Администрацией, обязательным является предъявление претензии (письменного предложения или предложения в электронном виде о добровольном урегулировании спора).

8.2. Получатель претензии в течение 30 календарных дней со дня получения претензии, письменно или в электронном виде уведомляет заявителя претензии о результатах рассмотрения претензии.

8.3. При не достижении соглашения спор будет передан на рассмотрение в суд.

8.4. К настоящей Политике конфиденциальности и отношениям между Пользователем и Администрацией применяется действующее законодательство Республики Польши.

Дополнительные условия

9.1. Администрация вправе вносить изменения в настоящую Политику конфиденциальности без согласия Пользователя.

9.2. Новая Политика конфиденциальности вступает в силу с момента ее размещения на сайте opengroupinvest, если иное не предусмотрено новой редакцией Политики конфиденциальности.

9.3. Все предложения или вопросы касательно настоящей Политики конфиденциальности следует сообщать по адресу: openginvest@gmail.com

9.4. Действующая Политика конфиденциальности размещена на странице по адресу http://opengroupinvest.pl/politika.html

Обновлено: 03 Июля 2020 года

г. Тересполь,